Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Promoció turística local i atenció al visitant, especialitzat en venda de productes i serveis turístics

Descripció i competències^

El curs de Promoció turística local i atenció al visitant, especialitzat en venda de productes i serveis turístics és un Certificat de Professionalitat de doble titulació i té una durada total de 1150 hores. La part teòrica serà de 910 hores repartides dins d’un curs lectiu, organitzat d’octubre 2021 a juny 2022, en horari de 8 a 14h de dilluns a divendres de manera presencial. El mesos de juliol i agost es realitzaran 240 hores restants de pràctiques professionals a les principals entitats turístiques, per tal d’implementar els coneixements assolits i així entrar en contacte amb la realitat del sector.

Inici curs: Divendres 1 d'octubre 2021.

En aquest curs, l’alumnat participant adquirirà les competències necessàries per a desenvolupar el seu perfil professional i així poder realitzar les següents funcions:

 • Promocionar i comercialitzar destinacions turístiques locals.
 • Gestionar serveis d'informació turística i l’atenció al visitant.
 • Crear, comercialitzar i gestionar productes i serveis turístics de l'entorn local, fent servir, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa.
 •  Vendre serveis i productes turístics.
 •  Gestionar el departament o la unitat corresponent d’una agència de viatges o entitat equivalent, desenvolupant-ne la gestió econòmica i administrativa.

Tanmateix, el curs ofereix, de forma transversal, els continguts per adquirir un coneixement i una especialització dins del sector de l’enoturisme.

Titulacions del curs^

Un cop finalitzat, l’alumnat haurà adquirit la doble titulació de Certificat de Professionalitat de Nivell 3 de:

 • Promoció turística local i atenció al visitant.
 • Venda de productes i serveis turístics.

Qui pot cursar-lo?^

Aquest curs està dirigit prioritàriament a totes aquelles persones treballadores en actiu, o bé que estiguin en ERTO o en ERO i que tinguin interès en inserir-se professionalment en el sector del turisme o de l’enoturisme.

També hi haurà un percentatge de places que en cas de no ser omplertes per persones treballadores (en actiu, ERTO o ERO), podran ser ocupades per a persones Demandants d’Ocupació (DONO).

La titulació mínima per a poder accedir al curs és un batxillerat, COU (antic pla d’estudis) o qualsevol altre Certificat de Professionalitat de nivell 3. Qualsevol titulació superior a aquestes també es considerarà com a apte per a poder-hi accedir.

En cas de no tenir la titulació requerida per a cursar-lo, i en cas que el curs no tingui suficient demanda d’alumnat que compleixi el perfil, es valorarà poder oferir les places vacants a persones sense la titulació requerida previ condició d’haver superat una prova de competència per accedir als Certificats de Professionalitat de Nivell 3. L’Escola d’Enoturisme de Catalunya es reserva el dret, únicament, de programar i realitzar aquestes proves si no s’omple el curs amb alumnat que compleixi el requisit d’entrada.

Cost del curs^

El curs està 100% subvencionat pel CONSORCI DE LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA. La participació del curs implica l’acceptació de les seves condicions i d’adquirir el compromís de finalitzar-lo.

Altres itineraris formatius i convalidacions^

A més, aquest curs permetrà a l’alumnat que tingui interès en seguir un itinerari formatiu dins del nostre Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, informació i assistència turística, convalidar fins a 600h del global del cicle (el cicle té un total de 2000h), a partir d’aquesta doble titulació.

Si així ho fes, li restarien per fer 983h de classe i les hores de pràctiques, que en aquest cas són remunerades, i que suposen com a mínim un ingrés de 5460€. Si l’alumne/a té interès en aquesta opció, es pot sol·licitar una tutoria d’orientació per a traçar l’itinerari més adient cap al Cicle Formatiu de Grau Superior.

Inserció laboral i sortides professionals^

Aquest curs, el qual representa aproximadament un terç del nostre Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, informació i assistència turística, té un alt índex d’inserció. Com a referència podem facilitar la dada de que tots els alumnes que han acabat el cicle formatiu han estat inserits en el sector laboral. El període de pràctiques és un moment vital per a garantir la oportunitat d’aquesta inserció.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Departaments d’informació i assessorament als usuaris, principalment en centres de visitants, oficines municipals d'informació turística, oficines de congressos, patronats, consorcis o qualsevol altre ens públic, local o autonòmic.
 • Departaments de planificació, creació de producte i promocions turístiques i gestió d’unitats d'informació i distribució turístiques.
 • Agent de desenvolupament turístic.
 • Tècnic d’informació turística.
 • Cap d’oficina d’informació turística.
 • Coordinador/a de qualitat en empreses i entitats de serveis turístics.
 • Cap de promoció d'agència de viatges emissora.
 • Cap de taulell d'agència de viatges emissora i del departament de reserves.
 • Cap d'oficina i coordinació de qualitat en agència de viatges emissora.
 • Venedor/a i promotor/a en agència de viatges minorista.

Reserva la teva plaça^

Si t’interessa tenir plaça pel curs 2021/2022, ja pots realitzar la preinscripció a través d'aquest formulari.

Per tal de formalitzar la inscripció, s'ha d'omplir l'Annex 1. Hauràs d'adjuntar-lo en el formulari. Descarrega'l aquí:

VERSIÓ PDF      -        VERSIÓ WORD

Accessibilitat