Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Notícia

Mesures de protecció i seguretat a l'aula per la COVID

17 de setembre de 2020

L'Escola d'Enoturisme de Catalunya ha desplegat un pla d'obertura de centre educatiu, avalat per la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de garantir la seguretat i protecció de totes les persones que realitzin cursos en les seves instal·lacions.

En ell es tindràn en compte els següents aspectes:

 • Fluxos de circulació:

  Les entrades i sortides al centre de l’alumnat es faran  passant per l’auditori i per accedir a l’aulari es passarà per l’escala intermitja de l’edifici.  El recorregut estarà marcat al centre. Pel que fa a la circulació per dins el centre, el professorat vetllarà perquè els diferents  grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos, a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

 • Requisits per assistir a les instal·lacions:

  Per assistir a les instal·lacions, l’alumnat i personal docent i no docent ha de complir els següents requisits :

  ❖ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

  ❖ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

  ❖ Calendari vacunal al dia (excepte les vacunacions ajornades pel període de confinament).

  ❖ En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta la idoneïtat de realitzar les classes presencials.

  Es consideren malalties de risc per a la COVID-19: malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori, malalties cardíaques greus, malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants o adults que precisen tractaments immunosupressors), diabetis mal controlada i malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes  cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades.

 • Materials i Espais

  Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual.

  No es distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles.

  L’alumne assistirà al centre amb el seu portàtil (el màxim de carregat de bateria, per minimitzar l’ús de cables de càrrega a l’aula).

  Cada alumne disposarà d’una taula personal de 1’60m * 80 cm.

 • Mesures de protecció

 1. Ús de la mascaretaLa mascareta serà obligatòria a l’aula i a totes les sortides de formació que s’organitzin des del centre educatiu. En els passadissos i espais comuns serà obligatòria la utilització de la mascareta.
 2. Rentat de mans:Es tracta de la mesura més efectiva per preservar la salut de l’alumnat i del  professorat i altre personal. Als alumnes, se’ls requerirà rentat de mans a l’arribada i a la sortida de le sinstal·lacions, abans i després dels àpats, abans i després d’anar al lavabo, i abans i després de les diferents activitats també de la sortida al descans. Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador, o gel hidroalcohòlic,  i tovalloles d’un sol ús. A l’entrada de cada aula i als punts d’accés a l’edifici  hi haurà un dosificador amb gel hidroalcohòlic.
 3. Distànciament físic: Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. L’alumnat disposarà d’un espai personal de 3 m2. Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones, superior al recomanat.

En la concertació de les visites que incloguin tast de productes es vetllarà per a que l’empresa on es realitza el tast incorpori mesures de seguretat punts de rentat de mans, distància dels assistents al tast i material d’un sol ús.

 

 • Neteja, desinfecció i ventilació

Les instal·lacions interiors seran ventilades com a mínim abans de l’entrada i la sortida de l’alumnat i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.

La neteja i la posterior desinfecció d’ espais es farà amb una periodicitat almenys diària. En aquelles aules i espais on hi hagi més concurrència de persones, es faran neteges i desinfeccions durant el dia.

S'intensificarà la neteja i desinfecció en les zones i punts següents:

- Interruptors i timbres

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors

- Baranes i passamans, d’escales i ascensor

- Taules

- cadires

- Ordinadors, sobretot els teclats i els ratolins

- Aixetes

- Lavabos

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent

Allà on sigui possible les portes i finestres romandran obertes.

 

 • Tast de begudes

Algunes des les activitats de formació previstes incorporen tasts de productes. En el cas de tast de productes el servei es farà en elements personals i desetjables. (plats, gots, pinces, coberts, tovallons ...) compostables com a primera opció i plàstic si no és possible.

En el cas de begudes es realitzaran en copes Ridel que s’hauran rentat 1 hora a 65  graus C.

Cada grup tindrà sempre el dos RACS de copes netes a la seva disponibilitat.