Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Sommelier Professional

Inscripció al curs^

Actualment s'està duent a terme la primera edició que va començar el gener 2021 i finalitzarà el juliol de 2022.

La segona edició del Curs de Sommelier Professional té previst començar al gener del 2022. Encara no s'ha obert el període d'inscripció de la propera edició, però et pots preinscriure al curs a través d'aquest formulari per reservar la teva plaça i nosaltres ens posarem en contacte amb tu. Per a sol·licitar més informació del curs o posar-te en contacte amb nosaltres pots fer-ho a través de mmula@vilafranca.org o trucant al 931694102.

Destinataris i requisits^

 • Curs especialment pensat per a aquelles persones que ja formen part del sector i que volen ampliar els seus coneixements en el món de la sommelieria a través d’aprofundir en elements propis de la figura professional, per a poder millorar les seves competències professionals en el seu lloc de treball.
 • També hi trobaran interès aquelles persones que sense ser del sector, tenen un alt interès pel món del vi i volen adquirir els coneixements del curs, ja sigui per introduir-s’hi professionalment com per a la pròpia satisfacció d’aprenentatge.

Aquest curs, el qual entraria en equivalència en un Nivell 3, demanaria que els participants tinguin un nivell d’estudis superiors o que tinguin coneixements previs propis del contingut del curs.

Objectius^

GENERALS:

 • Adquirir les competències necessàries per a poder desenvolupar les funcions de sommelier en diferents àmbits professionals, ja siguin lligats a la restauració, comercialització com el de la comunicació del món del vi.

ESPECÍFICS:

 • Aprofundir en els processos de viticultura i d‘elaboració del vi com a processos bàsics per a la realització del vi.
 • Conèixer les diferents característiques de les DO nacionals i internacionals, reconeixent-ne la seva singularitat i els seus productes més característics.
 • Millorar les habilitats relacionades amb el tast del vi a partir del reconeixement de les seves característiques organolèptiques.
 • Aprendre els elements principals sobre el servei del vi.
 • Desenvolupar noves competències enfront als maridatges aprofundint en el coneixement de tots els productes que s’hi involucren.
 • Millorar les competències personals relacionades amb la comunicació del vi a diferents públics objectius.

Metodologia i continguts^

Curs homologat per la ACS (Associació Catalana de Sommeliers).

Aquest curs, de 430h de durada, es presenta de forma innovadora amb una metodologia mixta, on s’imparteixen 252 hores presencials i 178 hores de treball online asíncron.

La part presencial serà aprofitada per a realitzar aquells continguts on el seu valor resideix en la experiència a través dels sentits, com poden ser tota la part relacionada amb els tastos i coneixement dels productes, conjuntament de totes aquells elements que abordar-los de forma compartida, treballant en grup a l’aula, ens permet assolir de forma més satisfactòria els objectius plantejats. A més, dins de la part presencial, podrem comptar amb la presència d’experts que vindran a impartir una màster class sobre temes de màxima actualitat i de I+D.

Tot el treball asíncron, que es farà a través d’una plataforma d’aprenentatge virtual, servirà per aprofundir en els aspectes més teòrics del curs a través de treballs orientats a la resolució de casos o de situacions professionals, les quals es poden donar en el desenvolupament normal de les funcions i tasques de la figura professional del sommelier.

CONEIX ELS MÒDULS I CONTINGUTS DEL CURS

Durada, horari i lloc^

DURADA TOTAL DEL CURS (2 ANYS)

430 hores.

HORARI

Les classes presencials seran els dimarts a la tarda de 16:30 a 20:30 h. La resta de l’horari es realitzarà a través de classes en línia, que seran majoritàriament en format asíncron. No obstant, les que siguin de forma síncrona quedaran registrades per a que puguin esdevenir material d’estudi i revisió per als alumnes, sempre i quan els drets legals ho permetin.

LLOC D'IMPARTICIÓ

Els dies de classe presencial, es realitzaran a l’Edifici de l’Enològica, al C/Amàlia Soler 29, 08720 de Vilafranca del Penedès. Es contemplen possibles sortides, aquells dies la classe es realitzarà en el centre on es realitzi la visita. Sempre s’informarà abans i amb prou temps d’antelació.

Avaluació^

La ponderació per a la superació de cadascun dels mòduls serà la següent:

 • 60% Avaluació contínua (treballs i tasques al llarg del mòdul).
 • 40% Avaluació final. Bàsicament exàmens o treball final de mòdul.

Per a superar un mòdul caldrà aprovar ambdues parts (avaluació contínua i avaluació final).

A més, a partir del 2n curs es farà un projecte final que tindrà un pes del 20% sobre la nota total del curs.

Així doncs, la nota final del curs de Sommelier Professional sortirà de la següent expressió:

 • 80% Nota total dels diferents mòduls (de forma ponderada segons hores lectives respecte al total d'hores del curs).
 • 20% Projecte final.

La superació del títol anirà condicionada a la superació de les condicions plantejades en l’avaluació del curs, i a l'assistència del 80% de les hores del curs. Per a la part online, el pes de les hores anirà relacionada als treballs plantejats pel professorat per a cada un dels apartats.

Preu del curs i finançament^

El preu total del curs, el qual dura 2 ays, és de 3.100€. 

Existeix la opció que aquelles persones treballadores que treballin per compte aliè, puguin bonificar-se el curs o part del mateix a través de FUNDAE. Caldrà en aquest cas complir les condicions que marca FUNDAE

Pots consultar altres opcions de pagament i/o finançament a través d'aquest enllaç.

Accessibilitat