Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Programa educatiu i professorat

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint viatgers i clients, en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

Competències professionals, personals i socials^

 • Estudiar el potencial de les diferents àrees territorials i del mercat turístic de la zona, i detectar les ajudes institucionals existents, analitzant la informació necessària a fi de promocionar-les com a destinació.
 • Dissenyar i modificar els productes turístics de base territorial per satisfer les expectatives de la demanda turística i rendibilitzar els recursos i l’oferta de serveis de l’entorn.
 • Proposar accions de promoció i comercialització de les destinacions turístiques amb vista al seu llançament o consolidació, fixant-ne els preus adequats.
 • Assessorar i informar el turista tant en punts d’informació com en el viatge o en la destinació, tenint en compte les normes de protocol bàsiques, emprant els mitjans tècnics més adequats en funció dels clients, i així assolir una prestació de servei satisfactòria i la fidelitat del visitant.
 • Guiar i assistir viatgers en viatges, trasllats o visites, emprant les estratègies de comunicació i aconseguir la seva satisfacció.
 • Informar i conduir turistes i viatgers, fomentant el respecte per la riquesa del patrimoni cultural i natural.
 • Coordinar les operacions dels diferents tipus d’esdeveniments, prestant assistència als clients en els casos que així ho requereixin.
 • Atendre les contingències, els imprevistos i les queixes que puguin sorgir i afectar viatgers i situacions, i solucionar els problemes que ocasionin permetent un desenvolupament adequat del servei.
 • Prestar serveis específics als clients en mitjans de transport, així com en terminals de viatgers (aeroports i estacions) complint les formalitats pròpies d’aquests processos de manera adequada.
 • Aplicar els protocols de qualitat en els serveis, així com en les actuacions de postvenda, buscant la satisfacció dels clients.
 • Incrementar l’eficàcia dels serveis prestats mitjançant l’ús d’aplicacions informàtiques i de gestió, així com les TIC.
Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

Mòdul professional 1: Estructura del mercat turístic
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 8
Unitats formatives que el componen: UF 1: contextualització del sector turístic. 20 hores UF 2: tipologies i tendències turístiques. 20 hores UF 3: l’oferta i la demanda turística. 59 hores

Mòdul professional 2: Destinacions turístiques
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 12
Unitats formatives que el componen: UF 1: geografia turística de Catalunya i Espanya. 44 hores UF 2: geografia turística d’Europa i la resta del món. 22 hores UF 3: destinacions turístiques de Catalunya i Espanya. 44 hores UF 4: destinacions turístiques internacionals. 22 hores

Mòdul professional 3: Serveis d’informació turística
Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: 33
Equivalència en crèdits ECTS: 6
Unitats formatives que el componen: UF 1: sistemes d’informació turística. 20 hores UF 2: pla d’atenció al públic. 20 hores UF 3: direcció d’entitats d’informació turística. 59 hores

Mòdul professional 4: protocol i relacions públiques
Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 8
Unitats formatives que el componen: UF 1: protocol institucional, empresarial i social. 66 hores UF 2: comunicació i atenció als clients. 46 hores UF 3: les relacions públiques en l’àmbit turístic. 20 hores

Mòdul professional 5: recursos turístics
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 10
Unitats formatives que el componen: UF 1: patrimoni cultural. 70 hores UF 2: patrimoni natural. 50 hores UF 3: interpretació del patrimoni. 45 hores

Mòdul professional 6: processos de guia i assistència turística
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: 33
Equivalència en crèdits ECTS: 8
Unitats formatives que el componen: UF 1: els serveis de guia. 35 hores UF 2: mobilitat de grups. 35 hores UF 3: assistència i guia de grups. 62 hores

Mòdul professional 7: disseny de productes turístics
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: 33
Equivalència en crèdits ECTS: 8
Unitats formatives que el componen: UF 1: el producte turístic. 70 hores UF 2: planificació del producte turístic. 32 hores UF 3: desenvolupament del producte turístic. 30 hores

Mòdul professional 8: màrqueting turístic
Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: 33
Equivalència en crèdits ECTS: 10
Unitats formatives que el componen: UF 1: fonaments del màrqueting turístic. 20 hores UF 2: els consumidors de productes i serveis turístics. 22 hores UF 3: el màrqueting mix i noves tecnologies. 35 hores UF 4: el pla de màrqueting. 22 hores

Mòdul professional 9: anglès
Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 7
Unitats formatives que el componen: UF 1: anglès tècnic. 132 hores

Mòdul professional 10: segona llengua estrangera
Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 7
Unitats formatives que el componen: UF 1: segona llengua estrangera. 132 hores

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 5
Unitats formatives que el componen: UF 1: incorporació al treball. 66 hores UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 4
Unitats formatives que el componen: UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul professional 13: projecte de guia, informació i assistències turístiques
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 5
Unitats formatives que el componen: UF 1: projecte de guia, informació i assistències turístiques. 66 hores

Mòdul professional 14: formació en centres de treball
Durada: 350 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 22
Unitats formatives que el componen: UF 1: formació en centres de treball. 350 hores

 

Accessibilitat